Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad denkt mee en adviseert over het schoolbeleid. Op een aantal onderwerpen heeft de raad ook het recht op instemming. Zo kunnen ouders en het personeel hun belangen binnen de school en het onderwijs bewaken. Concreet overlegt de MR met de directie over onderwerpen zoals het schoolplan, de besteding van geld, het vaststellen van schooltijden, vertegenwoordiging in een sollicitatiecommissie en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen.

Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen wordt voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Op onze school bestaat de MR uit 4 personen: 2 ouders, gekozen door de ouders en 2 personeelsleden, gekozen door het personeel.

Meer details in
de schoolgids

2023-2024