Ons onderwijs

Ieder kind op onze school krijgt een individueel plan, een OPP. In dat OPP staat het onderwijsaanbod beschreven. Wij werken voor de vakken taal, lezen, rekenen en spelling met leerroutes. In zo’n leerroute moet een kind meer of minder stof beheersen en krijgt het een op de leerroute aangepaste instructie. Er zijn vier leerroutes, waarbij leerroute 1 vergelijkbaar is met de stof op het regulier onderwijs en leerroute 4 bedoeld is voor de zeer moeilijk lerende kinderen (zml). Een kind kan dus voor spelling in leerroute 1 zijn ingedeeld, en voor rekenen in leerroute 3. Dit staat allemaal in het OPP.

Indelen in leerroutes doen wij op basis van wat bekend is over de capaciteiten van het kind en op basis van de informatie van de vorige school. We passen de leerroutes steeds aan op basis van de resultaten die uw kind op onze school haalt.

Kinderen in leerjaar 3 en 4 krijgen alle stof in leerroute 1 aangeboden, zodat de basis van het lezen, rekenen, spelling en taal er goed in zit. Soms doen de kinderen iets langer over deze stof.

Instructies krijgen kinderen in kleine groepjes. Binnen een rekenles bijvoorbeeld is een kind 15-20 minuten aan de instructietafel bij de leerkracht, met andere kinderen uit dezelfde leerroute. Er is 15-20 minuten zelfstandige verwerking en er is 15-20 minuten automatiseren op de laptop.

Door deze manier van werken kunnen we kinderen onderwijs geven dat is toegespitst op hun manier van leren en hun ontwikkeling.

Op de KWS zijn we gespecialiseerd in leerproblemen, niet zo zeer in gedragsproblemen. Kinderen die vooral vanwege hun gedrag een eigen aanpak nodig hebben, passen vaak beter in het speciaal onderwijs (SO).

Meer details in
de schoolgids

2023-2024